Handguns

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1911-22 A1

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 4 1/2″

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Camper

Stainless UFX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Camper

UFX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Contour

URX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

and 7 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Hunter

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 7 1/4″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Lite Gray

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Lite Green

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Plus

Rosewood UDX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Plus

Stainless Black Laminated UDX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Plus

UDX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Practical

URX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark

Stainless Camper

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Standard

Stainless

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buck Mark Standard

URX

Caliber: 22 LR.

Barrel Length: 5 1/2″